Fúzió

betpremium

Fúzió

Előzmények
2018 novembere
2018 decembere
2019 márciusa
2019 áprilisa
2019 májusa

Az OPUS GLOBAL NYRT. és a Konzum Nyrt. – mint Magyarország két vezető, nyilvános részvénytársasági formában, a szabályozott piac transzparenciájával befektetési holdingként működő cégének – gazdasági tevékenysége között számos, a működési modellt és a cégvezetés közép- és hosszútávú elképzeléseit érintő átfedés volt tapasztalható, azonban a két társaság az eredményes működés megalapozása során alapvetően iparágakban, a reálgazdaság más és más divízióiban képviseltetve magát rendelkezett befektetésekkel. A 2017 elején megtörtént tulajdonosváltást követő gazdasági filozófia a folyamatában megvalósított akvizíciók és portfólió bővítés szükségessége mellett tett tanúbizonyságot. Ennek korai fázisában és a növekedésre épülő modell kezdeti, feltörekvő szakaszában a társaságok menedzsmentjei úgy ítélték meg, hogy a piaci beágyazottság, a befektetői bizalom megteremtése és fenntartása okán, valamint az eltérő iparági fókusz miatt megvan annak a racionalitása, hogy a két társaság a szabályozott piac nyilvánossága mellett, annak integráns részeként működjön.

A 2018-as év során bekövetkezett nagy értékű tőkeemelések és vállalat-felvásárlások következtében olyan mértékben bővült a két társaság, és így a két társaság befektetési szkópja, hogy az elérendő befektetési határterületek és új piaci szegmensekben lévő lehetőségek kihasználása és a jövőbeli bővülés irányainak a meghatározása a Társaságok vonatkozásában csak jelentős átfedésekkel lehetett volna megvalósítható, amely bővülés szükségszerűen magában hordozta volna a modellből fakadó korlátokat. Tény az is, hogy közösen számítva a Társaságokat, mára a Budapesti Értéktőzsde ötödik legnagyobb társaságává váltak tőzsdei kapitalizáció tekintetében.

Az OPUS GLOBAL Nyrt. és a KONZUM Nyrt. menedzsmentjei a Társaságok további növekedéshez szükségét látták, hogy befektetőként növeljék a jelenlétüket a közép-kelet-európai régióban és ezen régiós tranzakciók finanszírozásához elengedhetetlennek ítélték a nemzetközi tőke bevonását is. Jelentősebb tőkebevonáshoz a nemzetközi befektetők véleménye alapján is elengedhetetlen a kritikus méret elérése. Ezen tényezők figyelembevételével 2018 novemberében a Társaságok igazgatóságai javasolták az OPUS GLOBAL Nyrt. és a KONZUM Nyrt. közgyűlései számára a két társaság egyesülését.

A kapcsolódó dokumentáció az alábbi linken elérhető:

Az Opus Global Nyrt. Igazgatóságának 2018. november 12-én kelt közgyűlési előterjesztése

 

Az OPUS GLOBAL Nyrt. 2018. december 3. napján tartott rendkívüli közgyűlésén, Közgyűlési határozat formájában a részvényesek kinyilvánították abbéli szándékukat, hogy egyetértenek a Társaságok egyesülési szándékával, oly módon, hogy a KONZUM Nyrt. beolvad az OPUS GLOBAL Nyrt.-be Ezzel összhangban a KONZUM Nyrt. ugyanezen a napon tartott rendkívüli közgyűlésén a részvényesek szintén kezdeményezték közgyűlési határozatukban az OPUS GLOBAL Nyrt. KONZUM Nyrt.-vel történő egyesülésének előkészítését.

A kapcsolódó dokumentáció az alábbi linken elérhető:

Az Opus Global Nyrt. 2018. december 3-ai Közgyűlésének határozatai

Az OPUS GLOBAL Nyrt. 2019. március 6. napi Igazgatósági döntésével megállapította, hogy a Beolvadás előtti vagyonmérleg-tervezet számadatai teljes mértékben megegyeznek a Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi, nem konszolidált éves beszámoló mérlegadataival, továbbá átértékelésre nem került sor, így a beolvadás lebonyolítása a jogszabályoknak megfelelően végrehajtható. Ugyancsak 2019. március hónap 6. napján megtárgyalta és határozati formában elfogadta a Társaság Igazgatósága a beolvadás mentetét szabályozó Közös Átalakulási Tervet, annak mellékleteivel egyetemben az arra vonatkozó előterjesztésekben foglalt tartalommal. 

A Ptk.-ban és az Átalakulási törvényben foglaltakkal összhangban az OPUS GLOBAL Nyrt. 2019. március 7. napján közzétette a Második Közgyűlés meghívóját, mely szerint a 2019. április 8. napján rendkívüli közgyűlésen bocsátja végleges döntésre a Beolvadás dokumentációját.

2019. március 18-án az Igazgatóság közzétette részvényesei számára az Átalakulás elfogadása végett összehívott Második Közgyűlésére vonatkozó közgyűlési előterjesztéseit.

A kapcsolódó dokumentáció az alábbi linkeken elérhető:

Az Opus Global Nyrt. és a Konzum Nyrt. Közös Átalakulási Terve és annak mellékletei

Az Opus Global Nyrt. Igazgatóságának 2019. március 18-án kelt közgyűlési előterjesztése

 

 

A Közös Átalakulási Terv és mellékletei elfogadásáról az OPUS GLOBAL Nyrt. és a KONZUM Nyrt. döntéshozó szervei az átalakulásról véglegesen döntő üléseiken, 2019. április hó 8. napján határoztak a 2018. évi auditált éves jelentések elfogadását követően. Az átalakulásban részt vevő Társaságok Igazgatóságai az átalakulás folyamatában felhasználni kívánt vagyonmérleg-tervezetként az IFRS standardok szerinti egyedi éves beszámoló mérlegadatainak elfogadására terjesztettek javaslatot a Közgyűlések elé.

A kapcsolódó dokumentáció az alábbi linken elérhető:

Az Opus Global Nyrt. 2019. április 8-ai Közgyűlésének határozatai

Az OPUS GLOBAL NYRT. kérelmére, a Beolvadásban érintett társaságok rendkívüli közgyűléseinek döntése alapján a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. május 21-én kelt, Cg.01-10-042533/370. számú változásbejegyző végzésével elrendelte a KONZUM NYRT. beolvadását az OPUS GLOBAL NYRT.-be 2019. június 30-ai hatállyal. 

A kapcsolódó dokumentum az alábbi linken elérhető:

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának Cg.01-10-042533-370 számú végzése